මෙය නියැදි පාඨමාලාවකි. ඔබේ පාඨමාලාව ආරම්භ කිරීමට පෙර නියැදි ගොනු සමඟ වැඩ කළ හැකිදැයි පරීක්ෂා කරන්න. ගැටලුවක් ඇත්නම්, lms@nilis.cmb.ac.lk වෙත විද්‍යුත් තැපෑලක් (ඊමේල්) එවන්න.

இது ஒரு மாதிரி பாடமாகும். ஒரு பாடத்திட்டத்தைத் தொடங்குவதற்கு முன் மாதிரி கோப்புகளுடன் வேலை செய்ய முடியுமா என்று சோதிக்கவும். சிக்கல் இருந்தால், lms@nilis.cmb.ac.lk க்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்.

This is a sample course. Check if you can work with the sample files before starting a course. If there is a problem, send an email to lms@nilis.cmb.ac.lk.


කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය මගින් පවත්වනු ලබන මෙ​ම සමීක්ෂණයට පෙබරවාරි 10 වැනි දිනට පෙර පිළිතුරු සපයන ලෙස සියලු සහතිකපත්, ඩිප්ලෝමා සහ උසස් ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවල සිසුන්ට දැනුම් දෙනු ලැබේ. මෙය සියලු පාඨමාලා සඳහා පොදු ප්‍රශ්නාවලියක් බැවින්, ඔබට අදාළ නොවන ප්‍රශ්න ඇතොත් සුදුසු පිළිතුරු ලබා දීම හෝ එම ප්‍රශ්න මඟ හැරීම සිදු කළ හැකිය.

All students of Certificate, Diploma and Higher Diploma programs are advised to complete this survey before 10th of February 2021. As this is a common questionnaire to all NILIS courses as well as undergraduate courses of the University, a few questions may not be relevant. Either ignore or give a suitable answer to them.

මෙය නියැදි පාඨමාලාවකි. ඔබේ පාඨමාලාව ආරම්භ කිරීමට පෙර නියැදි ගොනු සමඟ වැඩ කළ හැකිදැයි පරීක්ෂා කරන්න. ගැටලුවක් ඇත්නම්, lms@nilis.cmb.ac.lk වෙත විද්‍යුත් තැපෑලක් (ඊමේල්) එවන්න.

இது ஒரு மாதிரி பாடமாகும். ஒரு பாடத்திட்டத்தைத் தொடங்குவதற்கு முன் மாதிரி கோப்புகளுடன் வேலை செய்ய முடியுமா என்று சோதிக்கவும். சிக்கல் இருந்தால், lms@nilis.cmb.ac.lk க்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்.

This is a sample course. Check if you can work with the sample files before starting a course. If there is a problem, send an email to lms@nilis.cmb.ac.lk.