මෙය නියැදි පාඨමාලාවකි. ඔබේ පාඨමාලාව ආරම්භ කිරීමට පෙර නියැදි ගොනු සමඟ වැඩ කළ හැකිදැයි පරීක්ෂා කරන්න. ගැටලුවක් ඇත්නම්, lms@nilis.cmb.ac.lk වෙත විද්‍යුත් තැපෑලක් (ඊමේල්) එවන්න.

இது ஒரு மாதிரி பாடமாகும். ஒரு பாடத்திட்டத்தைத் தொடங்குவதற்கு முன் மாதிரி கோப்புகளுடன் வேலை செய்ய முடியுமா என்று சோதிக்கவும். சிக்கல் இருந்தால், lms@nilis.cmb.ac.lk க்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்.

This is a sample course. Check if you can work with the sample files before starting a course. If there is a problem, send an email to lms@nilis.cmb.ac.lk.


මෙය නියැදි පාඨමාලාවකි. ඔබේ පාඨමාලාව ආරම්භ කිරීමට පෙර නියැදි ගොනු සමඟ වැඩ කළ හැකිදැයි පරීක්ෂා කරන්න. ගැටලුවක් ඇත්නම්, lms@nilis.cmb.ac.lk වෙත විද්‍යුත් තැපෑලක් (ඊමේල්) එවන්න.

இது ஒரு மாதிரி பாடமாகும். ஒரு பாடத்திட்டத்தைத் தொடங்குவதற்கு முன் மாதிரி கோப்புகளுடன் வேலை செய்ய முடியுமா என்று சோதிக்கவும். சிக்கல் இருந்தால், lms@nilis.cmb.ac.lk க்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்.

This is a sample course. Check if you can work with the sample files before starting a course. If there is a problem, send an email to lms@nilis.cmb.ac.lk.